ARTÉRIOGRAF je prístroj schopný snímať a hodnotiť tlak

a pulzové vlny neinvazívnou metódou, podobnou meraniu krvného tlaku.

 

Vďaka prepracovanému softvéru je to na prvý pohľad jednoduché

meranie a poskytuje informácie o stave všetkých tepien.

 

Pomocou automatického hodnotenia dokážeme diagnostikovať srdcovo-cievne ochorenia ešte pred objavením vážnych zdravotných problémov.

Metóda je založená na snímaní signálov odrážajúcich stav cievneho systému a poskytuje informácie o pružnosti cievnej steny. Stupeň zníženia pružnosti cievnej steny úzko súvisí s rozsahom a závažnosťou aterosklerotických zmien.

Čo Artériograf meria a ako

Samotné meranie sa podobá bežnému meraniu krvného tlaku, ale dokáže viac, než iba merať systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie zobraziť komplexné pulzové krivky, ktoré korešpondujú so zmenami krvného tlaku v cievach počas srdcovej revolúcie  (t. j. počas vyvrhnutia krvi do cievneho systému – systoly a jej návratu do srdca – diastoly).

 

Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál; následne ich počítačový program analyzuje.

Namerané údaje nám poskytnú informácie o:

    funkcii malých tepien, ktoré sú (ak vezmeme do úvahy ich celkovú plochu) najväčším orgánom nášho tela

    tlakových pomeroch v hlavnej tepne (aorte) a takto stanoviť bezprostrednú záťaž srdca

    pružnosti aorty

    rýchlosti pulzovej vlny v aorte

 

Na základe priemerných hodnôt získaných meraním viac ako 10 000 subjektov stredoeurópskej populácie artériograf dokáže vypočítať tzv. arteriálny vek jednotlivca. Takto stanovený priemerný vek tepien nemusí korešpondovať so skutočným (biologickým) vek meranej osoby. Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene

a o pružnosti aorty. Čím pružnejšia je stena tejto tepny, tým je aorta zdravšia.

Ako prebieha meranie

Zjednodušene možno povedať, že  sa toto približne 15 minút trvajúce meranie podobá viacnásobnému meraniu krvného tlaku (ďalej len TK).

 

Pri meraní artériografom stanovujeme hodnotu 12 parametrov, prostredníctvom ktorých môžeme získať komplexnú informáciu o funkčnom stave tepien veľkého, ako aj menšieho kalibru.

 

Je to dôležité pre to, lebo rutinné meranie TK neposkytuje dostatok informácií o klinickom stave jedinca.

Napríklad, aj pri normálnych alebo mierne zvýšených hodnotách TK môžu byť na cievach pozorované aterosklerotické zmeny, ktoré súvisia s narušeným funkčným stavom tepien. Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte málokto pochybuje o stave svojich ciev a srdca. Vyšetrenie artériografom poskytuje informácie o funkcii ciev v ktoromkoľvek veku.

 

O výsledkoch merania je k dispozícii grafický záznam, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších režimových opatreniach, vyšetreniach, či liečbe.

Význam vyšetrenia artériografom

V porovnaní s inými v súčasnosti diagnostickými metódami možno  hodnotenie stavu tepien artériografom považovať za jednu z najjednoduchších a najdostupnejších skríningových metód, ktorá je schopná identifikovať aterosklerotické zmeny, respektíve poukázať na možné kardiovaskulárne riziká už v ich najskorších štádiách. Zvláštnosťou a najväčšou výhodou tejto metodiky

je skutočnosť, že to dokáže už v asymptomatickom (bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na vysoko efektívnu prevenciu, úplné zvrátenie začínajúceho chorobného procesu, prípadne na včasnú liečbu.

Komu sa oplatí podstúpiť meranie artériografom

    tým, ktorí žijú a pracujú v nadmernom strese

    tým, ktorí trpia nadváhou

    fajčiarom

    diabetikom, pacientom s ochoreniami obličiek

    pacientom s vysokým krvným tlakom

    osobám, v ktorých rodine sa už vyskytla hypertenzia, ochorenie srdca alebo cukrovka

    pacientom s vysokou hladinou cholesterolu alebo triglyceridov

    pacientom s akýmikoľvek príznakmi svedčiacimi pre ochorenie tepien

    ženám v klimaktériu

Príprava na vyšetrenie

10 hodín pred vyšetrením nekonzumujte alkohol a 3 hodiny pred vyšetrením nefajčite, nepite kávu a nekonzumujte ťažké jedlá. 1 hodinu pred vyšetrením zvýšte príjem tekutín – vody, neperlivej minerálky. Lekárom predpísané lieky užite podľa predpisu.

 

Samotné meranie sa vykonáva v pokojovom stave ležmo cca 5-10 minút po fyzickom aj mentálnym odpočinku.

Počas merania je potrebné minimalizovať možné rušivé faktory – pred meraním si vždy stíšte telefón!

 

ZMEŇTE SVOJ ŽIVOT UŽ DNES

Vitajte

na stránke

Kontakt:

Bionštitút plus, s.r.o.

Hrnčiarska 20

040 01 Košice

+421 / 917 394 555

+421 / 55 62 55 207

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok

09:00 - 17:00 hod.